Marktvisie Welke vraagstukken zien corporaties op zich af komen?

De Wits-bedrijven hebben veel ervaring opgedaan met Planmatig Onderhoud in de corporatiesector. Uit deze contacten, onderzoek en interactieve events die wij hebben georganiseerd, is een beeld ontstaan dat wij graag in dit beknopte artikel met u willen delen.

Woningcorporaties worstelen met de uitdaging om aan verschillende eisen tegemoet te komen. Zij moeten bezuinigingen realiseren nu andere inkomstenbronnen weg zijn gevallen door overheidsmaatregelen. Tegelijkertijd moeten zij een betaalbare woning (blijven) leveren aan tevreden huurders én inhoud geven aan haar maatschappelijke betrokkenheid. 

Ook het duurzaamheids-/energievraagstuk is actueel, om de betaalbaarheid van woningen te waarborgen in de toekomst. Sommigen focussen zich op isoleren, anderen beginnen juist met het zorgen voor alternatieve energiebronnen. Maar wie betaalt de pilots om achter antwoorden te komen? En is het zinvoller om dit als een apart project te zien of integreer je dit juist met het Planmatig Onderhoud omdat dit beter is voor de bewoner? Onderhoud aan de woning heeft immers impact op de mate waarin een huurder tevreden is. Reden te meer om zorgvuldig opdrachtnemers te selecteren die aansluiten bij de vraag en op hetzelfde niveau mee kunnen denken.

Een andere uitdaging die opdrachtgever en opdrachtnemer stevig op hen af zien komen, is het schaarser worden van vakmensen. Woningcorporaties zoeken daarom naar meer capaciteitsgaranties en vastgoedonderhoudsbedrijven kijken meer naar strategische samenwerkingen en hun rol als werkgever.

In reactie op deze ontwikkelingen, is er een verschuiving gaande van focus op prijs (inkoop o.b.v. scherpste prijs) naar strategische, meerjarige samenwerkingen op basis van Resultaat Gericht Vastgoedonderhoud en Totall Cost of Ownership 

Ook zie je een verschuiving bij het dragen van verantwoordelijkheden. Opdrachtgevers pakken meer een regierol en verkleinen tegelijkertijd de bezetting van de eigen technische dienst. Zij geven vervolgens de onderhoudspartijen meer vrijheid en verantwoordelijkheid om hun expertise te doen gelden. 

Wij zien hierdoor dat er meer op basis van regisserend opdrachtgeverschap of gelijkwaardigheid (ketengedachte) wordt getracht samen te werken in plaats van de traditionele hiërarchische relatie. Getracht, want dit vraagt van velen (aan beide zijden) een vaardigheden- en cultuuromslag. Dat betekent voor de interne organisatie van de corporatie een strategische keuze, waarbij er een ideaal organisatie uitgetekend moeten worden voor de lange termijn. Met oog voor de overgangsperiode, waarin kennis en de vaardigheden van de betrokken medewerkers getraind dienen te worden en mogelijk een nieuwe plek binnen of buiten de organisatie moet worden gevonden, etc. Een deel van de woningcorporaties verwacht, in ruil voor lange termijn samenwerkingen, van onderhoudsbedrijven dat zij zich actief inzetten om werknemers van hen over te nemen, of in zijn algemeenheid inzetten voor de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uiteraard zetten die opdrachtgevers ook lange termijn samenwerkingen in als middel om grip te houden op de steeds beperktere beschikbare capaciteit in de onderhoudsmarkt.

Binnen Wits Vastgoedonderhoud Nederland zijn op basis van deze ontwikkeling in het verleden keuzes gemaakt, die geleid hebben tot een diversiteit aan ervaring binnen haar samenwerkingsverband de groep met vergaande Ketensamenwerking en opvallende pilots op het gebied van bijvoorbeeld Social Return en Duurzaamheid

Wilt u over onze marktvisie eens van gedachten wisselen of meer weten over de innovaties binnen onze organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Marktvisie

Dick
Heb je vragen?


  • Dick Mooij
  • d.mooij@wits.nl
  • 06 351 121 00
Neem contact op met Dick

Kom vrijblijvend met ons in gesprek

Wilt u sparren over het onderhoud van uw vastgoed, ontwikkelingen in de markt of specifieke projecten? Heeft u wellicht andere vragen?

Maak nu een afspraak